EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» VAZDUH

 

» DA LI SE OZONSKA RUPA SMANJUJE ?

Prema podacima NASE i podacima dobijenih sa Nacionalnog satelita za proučavanje okeana i atmosfere (NOAA) u poslednjih 20 godina samo je 2002 godine zabeleženo da je Ozonska rupa zauzimala manju površinu nego u januaru ove godine (drugi minimum ozonske rupe po veličini). Prema podacima dobijenim iz evropskog...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Azotifikacija, Defolijacija šuma

Prema zvaničnim izveštajima nadležnih institucija zemalja Evrope sadržanim u dokumentu Saveta za Šume EU „Izvršni izveštaj za 2002. godinu“, sa preko 20 procenata drveća u šumama kontinenta opalo je više od 25 procenata lišća i iglica. Postoje regionalne varijacije ove vrednosti, ali uprkos tome svuda je evidentno sporo...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Zagađenje vazduha u zatvorenom prostoru

Pažnja javnosti najviše je fokusirana na značaj čistoće vazduha u okolini, dok se kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru veoma mnogo podcenjuje ili potpuno zapostavlja. Novija naučna istraživanja međutim pokazuju da vazduh u zatvorenom prostoru veoma često može da bude zagađeniji i sa težim zdravstvenim posledicama...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» ACIDIFIKACIJA

Acidifikacija (zakiseljenje) predstavlja pojavu pri kojoj jedna materija u dodiru sa drugom dobija svojstva kiseline. Koren ovog naziva je engleska reč acid (kiselina). Termin na žalost nije u primeni samo u teoretskoj hemiji i laboratorijskim eksperimentima, već se sve češće koristi i u ekologiji, zahvaljujući sve težim...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Saobraćaj kao uzročnik aCidifikacije

Treba naglasiti da pitanje zagađenja koje potiče iz saobraćaja izaziva prilično veliku brigu u stručnim krugovima. Okolnosti koje karakterišu stanje u saobraćaju u svim delovima sveta, a to su između ostalih povećan intenzitet transporta ljudi i dobara, usporeni razvoj novih i efikasnih tehnologija...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Ambijentalno zagađenje vazduha

Hemijska jedinjenja prisutna u vazduhu nazivaju se ambijentalnim polutantima vazduha kada se pojavljuju u neprirodno visokim koncentracijama i imaju potencijalno štetan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Najveći zagađivači vazduha su sumpor-dioksid, azotni oksidi, ugljen-monoksid, olovo, čestične materije...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Vazduh i svetlost

Danas ljudi uglavnom misle da su vazduh i svetlost samo potrebni uslovi za život na Zemlji, a njihov značaj i važnost za ljudsko zdravlje potpuno stavljaju u drugi plan. Koliko su to dva važna i ključna faktora koja utiču na zdravlje i imunitet najbolje pokazuje čovekovo ponašanje kad se nalazi u zamračenoj i zagušljivoj prostoriji...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» aTMOSFERA

Slojevi vazduha čine atmosferu koja pokriva površinu planete. Najniži nivo naziva se troposfera. Iako je taj sloj debeo svega 8-11 kilometara, on sadrži 95 procenata svih gasovitih elemenata. Upravo se u troposferi polutanti mešaju i reaguju sa gasovitim sastavnim elementima atmosfere. Sledeći sloj zove se stratosfera...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Sastav Vazduha

Vazduh je smesa azota, kiseonika (O2) i nekih inertnih gasova, a takođe sadrži i vodenu paru čiji procentualni sadržaj u vazduhu varira. Vazduh takođe sadrži i neke štetne supstance u vidu prirodnih materija koje zagađuju vazduh (polutanata) kao što su prašina i vulkanski pepeo, a postoje i polutanti koji su posledica ljudskih aktivnosti.

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» OZONSKE RUPE – DA LI IH SHVATAMO OZBILJNO?

Po poslednjim merenjima, debljina ozonskog sloja iznad Evrope se značajno smanjila od početka osamdesetih godina prošlog veka a proces se nastavlja stopom od 8 procenata svake decenije. Radi potpunog razumevanja

» Supstance koje uništavaju ozonski sloj

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

   

forum i blog na

 

 

ekospark.wordpress.com

 

» OZONSKE RUPE Opasnost po zdravlje i živi svet

Rezultat smanjenja debljine sloja ozona i njegove postepene dezintegracije jeste opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Uvećana stopa oboljevanja od raka kože, očne katarakte i slepila direktne su posledice gubitka sloja ozona. Postepeno, ljudski imuni sistem postaje slabiji, tako da uopšte nisu besmislene...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» OZONSKE RUPE Šta je učinjeno i šta se može učiniti ?!

Svetska zajednica je preuzela mere u cilju očuvanja ozonskog omotača. Naučnici, poslovni ljudi, političari, predstavnici javnih organizacija i medija zajedno su počeli da rade na rešavanju ovog velikog problema, i može se konstatovati da su točkovi počeli da se okreću ali još uvek nedovoljnom brzinom da bi se negde stiglo...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Ozon u Prizemnim Slojevima Atmosfere

Teško da postoji neko ko nije čuo za ozonske rupe i probleme koji nastaju zbog toga. Svest o ovom problemu donela je malu revoluciju u kozmetici i proizvodnji rashladnih uređaja, izbacivši iz upotrebe freon i druge CFC gasove poznatije kao hlorofluorokarboni. Međutim, u istoj meri u kojoj nedostatak ozona izaziva nevolje...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

 

|1 | 2 | 3 |

 

 

» VAZDUH

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |