EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» NAŠA STVARNOST KROZ STATISTIKU

» STANOVNIŠTVO

Projektovano prosečno godišnje uvećanje ljudske populacije tokom sledećih 40 godina:

90 milliona

Trenutna ljudska populacija: 7 milijardi

Projektovana ljudska populacija 2100. godine pod pretpostavkom smanjene stope nataliteta: 11.2 milijarde

Projektovana ljudska populacija 2100. godine pod pretpostavkom održavanja trenutne stope nataliteta: 40 milijardi

Procentualni udeo stanovništva zemalja u razvoju u trenutnoj ljudskoj populaciji: 78%

» BILJKE I ŽIVOTINJE

Procentualni deo ukupnih postojećih nacionalnih parkova i rezervata koji su subjekt uzurpiranja u poljoprivredne svrhe i drugih vidova narušavanja: 33%

Procentualni iznos svih životinjskih vrsta koje će verovatno izumreti u narednih

30 godina: 25%

Broj godišnje spašenih života u SAD lekovima protiv raka koji se dobijaju derivacijom prirodnih biljnih enzima: 30 000

Broj godišnje zasađenih biljaka koje koriste narodni lekari sa Jugoistoka Azije u medicinske svrhe: 6 500

Broj vrsta jestivog voća koje se mogu naći u tropskim kišnim šumama: 2 450

» ZEMLJIŠTE

Broj zemalja koje beleže pad proizvodnje hrane po glavi stanovnika tokom osamdesetih godina prošlog veka: 75

Broj poljoprivrednih prozvođača u svetu sa nedovoljno zemlje za zadovoljavanje egzistencijalnih potreba za hranom i gorivom: 200 milliona

Broj članova porodica pomenutih poljoprivrednih proizvođača: 1 milijarda

Broj dece koja su umrla tokom 1993. godine od bolesti uzrokovanih lošom ishranom:

10 milliona

Trenutna stopa godišnjeg uvećanja ljudske populacije u Sahelskoj Africi:3%

Procenjena trenutna stopa uvećanja proizvodnje hrane u Sahelskoj Africi:2%

» ŠUME

Broj ljudi u svetu koji zavise od drveta kao primarnog energetskog izvora:

više od 2 milijarde

Procenat preostalih prastarih primarnih šuma na Haitiju: 0

Površina preostalih šuma u Ekvadoru koja će biti posečena do kraja veka: polovina prvobitnih površina

Procenat originalnih tropskih šuma do sada uništenih u Bangladešu: 95
 - u Indiji i Šri Lanki: skoro100
 - na Filipinima: 80

Procenat svih biljnih vrsta koje žive u tropskim šumama: 45

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

» OKEANI

Broj ljudi u svetu koji su devedesetih godina prošlog veka živeli uz obalu: 3.6 milijarde

Projektovani broj ljudske populacije u svetu koja će živeti uz obalu 2025. godine: 6.4 milijarde

Procenat svih preostalih prastarih mangrovih močvara u priobalju, suštinski bitnih za razmnožavanje komercijalnih vrsta ribe i ljuskara: 50

Broj robolovnih područja koja čine 17 glavnih svetskih ribolovnih područja a dostigla su ili prevazišla prirodne limite: 17

Procenat uništenih koralnih grebena posle Drugog Svetskog Rata: 50

» VODA

Procentualni udeo vode za piće u ukupnim zalihama vode na planeti: 3

Procenat vode za piće u svetu lako dostupne u vidu površinske vode: 1

Procenat lako dostupne vode za piće koja se eksploatiše iz reka i močvara: 13

Procenat lako dostupne vode za piće koja se eksploatiše iz jezera: 87

Broj zemalja u svetu čija upotreba vode prevazilazi 100% obnovljivih vodnih resursa: 9

Procenat obnovljivih vodnih resursa koje Libija koristi tokom jedne godine: 37.4

Godine potrebne da Libija udvostruči broj stanovnika: 20.4

» FOSILNA GORIVA

Procentualni udeo industrijalizovanih nacija u svetskoj populacijie: 25

Procentuani udeo industrijalizovanih nacija u godišnjoj potrošnji fosilnih goriva: 70

Država sa najvećom potrošnjom fosilnih goriva po glavi stanovnika: Kanada

Prosečna godišnja potrošena količina goriva po stanovniku Kanade izražena u metričkim tonama nafte: 9

Prosečna godišnja potrošena količina goriva po stanovniku zemalja u razvoju izražena u metričkim tonama nafte: 0.5

» POLITIKA

Ciljevi dvadesetogodišnjeg populacionog plana Ujedinjenih Nacija:

1.

Omogućavanje univerzalnog modela pristupačnosti usluga i pomoći u porodičnom planiranju i reproduktivnom zdravlju

2.

Smanjenje smrtnosti beba, dece i majki

3.

Uvođenje primarnog i ako je moguće sekundarnog obrazovanja, naročito devojčica mlađeg uzrasta

4.

Sigurno ostvarivanje barem minimalnih ciljeva ovog programa u svim zemljama do 2015. godine

*Razlozi koji objašnjavaju uspeh u smanjenju godišnjeg priraštaja stanovništva na Tajlandu sa 3 na 1.4 procenta: velika pismenost žena, njihova uvećana uloga u ekonomiji porodice i unapređeno porodično planiranje

 

» POVEZANI TEKSTOVI :

      Deset Načina Da Se Spreči Degradacija Planete

      Misli Globalno – Ne Deluj Baš Uvek Lokalno

      Mogući Scenario Kraja Ljudske Rase

      Moguće Posledice Klimatskih Promena

      Veličina Našeg Sveta

      10 Praktičnih Saveta Za Vas Sopstveni Ekološki Doprinos

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |