EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» IMUNOBIOLOGIJA U TERAPIJI KANCERA

Prvi tretman obolelog od karcinoma je zabeležen 1600. godine kada je Edwin Smith Papyrus odstranio tumor hirurškim putem. 1809. godine je hirurška ekscizija tumora uvedena kao primarni način tretiranja solidnih tumora. Radioterapija je uvedena u praksu 1896. godine i do danas je zadržala značajnu ulogu. Hemoterapija je dostignuće 20. veka i značajna je kao dodatna terapija solidnih tumora.

Zasluge za prepoznavanje potencijalne uloge imunskog sistema u terapiji kancera se pripisuju hirurgu William B. Coley. On je početkom 20. veka uočio kod nekih od svojih pacijenata spontanu regresiju sarkoma. Povezao je regresiju tumora sa bakterijskom infekcijom. Dakle, prvi slučaj imunoterapije tumora se zasnivao na slučajevima povlačenja tumora u toku nekog drugog, nepovezanog oboljenja, kada dolazi do aktivacije opštih imunskih reakcija u sklopu kojih se aktiviraju i antitumorske reakcije. Coley je inficirao pacijente sa bakterijama i razvio prvu antitumorsku vakcinu koja se sastojala od mrtvih bakterija. 1976. godine je otkriven i kloniran IL-2, autokrini faktor proliferacije T limfocita. Citokini su danas sastavni deo terapije tumora. U okviru savremenih istraživanja se ispituje potencijalna uloga ostalih komponenti i ćelija imunskog sistema.

Disfunkcija imunskog sistema koja je povezana sa razvojem maligne bolesti se javlja kao posledica sličnosti između tumorskih i vlastitih tkivnih antigena, na koje postoji centralna toleranca, kao i nepravilne obrade i prezentacije antigena i nedostatka kostimulatornih signala što dovodi do razvoja nefunkcionalnih i anergičnih efektorskih ćelija. Usled citokinskog i hemokinskog disbalansa u tumorsko tkivo migriraju nefunkcionalne antigen-prezentujuće ćelije (APĆ) i regulatorne T ćelije koje produkuju imunosupresivne citokine (IL-10, TGF-β) koji zajedno sa vaskularnim endotelnim faktorom rasta (engl. vascular endothelial growth factor, VEGF), produkovanim od strane tumorskih ćelija, ometaju imunske reakcije i doprinose razvoju imunosupresije u tumorskom mikrookruženju. U cilju uništavanja ili usporavanja rasta tumora primenjuju se različiti imunološki principi i procedure koje poboljšavaju nespecifičnu i specifičnu antitumorsku imunost.

 Antitumorski imunski odgovor

Moguća uloga imunskog sistema u kontroli pojave i rasta tumora se naziva imunski nadzor. Indirektni dokaz u prilog ovom  konceptu su veća učestalost nekih malignih tumora kod imunodeficijentnih osoba. Međutim, maligni tumori se razvijaju i kod imunokompetentnih osoba što ukazuje na to da je imunost na tumore često slaba u poređenju sa imunošću na patogene kao i da brza progresija tumora nadjačava kapacitet imunskog sistema da spreči rast transformisanih ćelija.

 Tumorski antigeni

U procesu maligne transformacije dolazi do ekspresije mutiranih i virusnih gena ili neregulisane ekspresije normalnih gena koji mogu biti prepoznati od strane efektorskih mehanizama specifične imunosti. Klasifikacija tumorskih antigena se može vršiti na osnovu više različitih kriterijuma. Ako se kao kriterijum koristi to da li se tumorski antigeni eksprimiraju isključivo na maligno transformisanoj ćeliji ili na neizmenjenim ćelijama u nekoj fazi njihovog razvoja onda se dele na tumor-specifične ili tumor-asocirane antigene. Prema imunskim mehanizmima koji se nalaze u osnovi tehnika za njihovu detekciju tumorski antigeni se dele na one koje prepoznaju T limfociti i one koji su identifikovani reakcijom sa specifičnim antitelima.

  Tumorski antigeni koje prepoznaju T limfociti

  T lifociti prepoznaju fragmente antigena koji se nakon preuzimanja i proteolitičke obrade prezentuju u asocijaciji sa molekulima I i II klase glavnog histokompatibilnog kompleksa (engl. Major Histocompatibility Complex, MHC). U ovu grupu spadaju:

·         tumorski antigeni kodirani genomom onkogenih virusa

·         tumorski antigeni kodirani ćelijskim onkogenima i antionkogenima

·         tumorski antigeni kodirani genima koji se normalno ne eksprimiraju

·         tumorski antigeni indukovani hemijskim karcinogenima ili zračenjem

Tumorski antigeni definisani antitelima

Za dijagnozu i, eventualno, terapiju tumora značajni su površinski antigeni koji se detektuju pomoću antitela dobijenih imunozacijom druge životinjske vrste ćelijama tumora. U ovu grupu spadaju:

·         onkofetalni antigeni

·         klonski i diferencijacijski tumorski antigeni

·         izmenjeni glikolipidni i glikoproteinski antigeni

 Efektorski mehanizmi antitumorske imunosti

T limfociti

Najveći broj tumorskih antigena koji pokreću imunski odgovor su endogeno sintetisani citoplazmatski proteini koji se prikazuju u sklopu MHC molekula I klase i koje prepoznaju CD8+ T limfociti. Citotoksični CD8+ T limfociti (CTL) imaju ključnu ulogu u ubijanju tumorskih ćelija. Odgovor CTL protiv tumora se indukuje prepoznavanjem tumorskih antigena na površini dendritskih ćelija u procesu poznatom kao unakrsna prezentacija. Naime, ove APĆ preuzimaju ćelije tumora, obrađuju ih i prezentuju antigene u sklopu MHC molekula klase I i II naivnim CD8+ i CD4+ T limfocitima. Istovremeno dendritske ćelije eksprimiraju kostimulatorne molekule čime obezbeđuju “drugi signal” za aktivaciju T limfocita. Kada se naivni CD8+ T limfociti diferenciraju u efektorske CTL za obavljanje funkcije nije im više potrebna pomoć CD4+ T ćelija kao ni signali poreklom od kostimulatornih molekula.

Makrofagi

Makrofagi su značajne efektorske ćelije antitumorske imunosti koje imaju i pozitivnu i negativnu ulogu u rastu tumora. Tumoricidna svojstva stiču po aktivaciji produktima T ćelija i direktnim delovanjem infektivnih agenasa. Direktno tumoricidno dejstvo aktiviranih makrofaga ispoljavaju produkcijom reaktivnih metabolita kiseonika azota i oslobađanjem proteolitičkih enzima. Sa druge strane, kao rezultat kompleksne interakcije između makrofaga i tumorskih ćelija, makrofage nakon infiltracije u tumor (engl. Tumor-associated macrophages, TAM) mogu stimulisati rast tumora produkcijom angiogenih faktora. TAM produkuju i enzime koji razlažu bazalnu membranu, faktore rasta koji deluju antiapoptotsko i proliferativno na maligne ćelije i hemokine koji privlače hematopoetski ćelije čime doprinose diseminaciji tumorskih ćelija i rastu tumora.

Ćelije prirodne ubice

Ćelije prirodne ubice (engl. Natural kiler, NK), za razliku od CTL, za efektorske funkcije ne zahtevaju prethodni kontakt sa antigenima ciljne ćelije, ne podležu MHC restrikciji jer ne ispoljavaju klasične receptore za antigen kao T i B limfociti. Ciljne ćelije prepoznaju pomoću aktivacionih i inhibitornih receptora. Aktivacioni receptori su receptori prirodne citotoksičnosti (engl. Natural cytotoxicity receptors, NCR) koji prepoznaju molekule koji se eksprimiraju kao posledica stresa, maligne transformacije ili virusne infekcije. Po njihovoj aktivaciji dolazi do ubijanja ciljne ćelije. Sa druge strane, inhibitorni receptori prepoznaju molekule MHC klase I koji su eksprimirani na svim ćelijama sa jedrom. Virusi i maligna transformacija mogu da spreče ekspresiju MHC molekula klase I na tumorskim i inficiranim ćelijama i pri interakciji sa inhibitornim receptorima na NK ćelijama preovlađuje aktivacioni signal i NK ćelija ispoljava svoju funkciju.

Antitela

Antitela ispoljavaju antitumorsku funkciju aktiviranjem komplementa klasičnim putem ili ćelijskom citotoksičnošću zavisnom od antitela (engl. Antibody-dependent cell cytotoxicity, ADCC). Prvi mehanizam rezultira u stvaranju kompleksa koji dovodi do oštećenja membrane ciljne ćelije (engl. Membrane attack complex, MAC). Drugi mehanizam se ostvaruje tako što antitelo IgG klase specifično prepoznaje antigen i Fab fragmentom se vezuje za tumorsku ćeliju sa jedne, a Fc fragmentom  za NK ćeliju sa druge strane. Pored efektorske uloge u antitumorskoj imunosti, antitela mogu i da blokiraju efikasan imunski odgovor formiranjem kompleksa sa solubilnim tumorskim antigenima.

 Mehanizmi pomoću kojih tumor izbegava imunski odgovor

Imunski sistem se suočava sa izazovom da bude efikasan protiv malignih tumora dok istovremeno tumori razvijaju mehanizme za izbegavanje imunskog odgovora:

·         odsustvo ili smanjena ekspresija MHC molekula

·         neadekvatna prezentacija tumorskih antigena

·         tolerancija na tumorske antigene

·         indukcija regulatornih ćelija

·         imunosupresija

·         antigenska modulacija

 Imunoterapija

Prema načinu delovanja imunoterapija se deli na pasivnu, kada se primenjuju preformirani produkti (antitela ili in vitro stimulisani limfociti) i aktivnu, u kojoj se aktivno angažuje organizam primenom vakcina i bioloških agenasa. Dakle, imunoterapija tumora je u osnovi stimulacija imunskog sistema koja ima za cilj povećanje broja efektorskih ćelija, smanjenje supresorskih mehanizama uz istovremeno povećanje produkcije proinflamatornih medijatora kao i povećanje imunogenosti tumora.

 Pasivna imunoterapija

Monoklonska antitela

Pasivna imunoterapija tumora monoklonskim antitelima (mAb) se zasniva na revolucionarnom otkriću hibridoma od strane Koller i Millstein-a 1975. godine, a danas i pomoću rekombinantne DNK tehnike, što je omogućilo neograničenu proizvodnju mAb jedinstvene i dobro definisane specifičnosti. Za ovu vrstu terapije pogodni su tumorski antigeni koji su obilato i homogeno ispoljeni, stabilni i od značaja za preživljavanje tumora, kao i da mAb ispoljavaju jak afinitet za njih.

Monoklonska antitela mogu da deluju direktno, kao antagonisti, kada se njihovim vezivanjem za tumorske antigene inaktiviraju receptori bitni za rast tumora sprečavanjem vezivanja njihovih prirodnih liganada (receptori za IL-2 u leukemijama, TNF-α, HER2/neu. EGFR u karcinomima), ometanjem funkcije površinskih molekula (CD20, CD19 u limfomima) ili aktiviranjem molekula koji dovode do smrti ćelije (Fas na tumorskim ćelijama).

Drugi mehanizam dejstva je indirektni, aktivacijom citotoksičnih ćelija koje ispoljavaju receptore za Fc fragment IgG što omogućava ADCC kao i lizu ćelija posredovanu komplementom. Indirektan način delovanja imaju i specifična mAb konjugovana citostaticima, toksinima i radioizotopima koja omogućavaju ciljanu destrukciju tumorskog tkiva. Novije tehnološke mogućnosti su omogućile proizvodnju bispecifičnih mAb sa dva Fab fragmenta. Jedan Fab fragmenat se vezuje za specifični tumorski antigen, a drugi Fab fragment se može vezati za neki molekul na citotoksičnoj ćeliji čime se povezuju tumorska i citotoksična ćelija i aktivira citotoksični mehanizam prema tumorskoj ćeliji.

Iako se mAb produkuju u drugoj životinji, najčešće mišu, danas se sintetišu himerična mAt čiji je Fab fragment mišjeg, a Fc fragment je humanog porekla. U cilju smanjenja veličine proizvode se i jednolančana mAb koja sadrže samo Fab fragmente ili hipervarijabilne domene (Fv) koji zadržavaju isti afinitet za cilje tumorske antigene, čime se povećava prodornost u tumorsko tkivo, a njihovim konjugovanjem sa citokinima i dodatni terapijski efekat.

Terapijski efekat pasivne imunoterapije antitelima je ograničen:

·         nepostojanošću tumorskih antigena

·         specifičnost mAb za za samo jedan tumorski antigen

·         veličina i vaskularizacija tumora

·         stvaranje antitela na mAb (engl. human antimouse Ab, HAMA)

·         slab avidited mAb za ciljni molekul

·         kratak poluživot mAb u organizmu

·    fizičkim smanjivanjem ostvaruju veću prodornost u tumorsko tkivo ali smanjenu sposobnost da pokrenu imunske reakcije

Adoptivna imunoterapija

Ideja o adoptivnoj terapiji potekla je od eksperimentalnih podataka da se imunost na tumore može prenetu u drugu životinju primenom limfocita životinja koje su imale tumor. 1985. Rosenberg je uveo adoptivnu terapiju u kliničku praksu. Adoptivna LAK  ćelijska terapija se zasniva na ex vivo aktivaciji,  leukoferezom izolovanih mononuklearnih ćelija periferne krvi (engl. Peripheral blood mononuclear cells, PBMC) osobe sa malignitetom u prisustvu visokih koncentracija IL-2, što dovodi do proliferacije ćelija ubica aktiviranih limfokinima (engl. Lymphokyne activated killer cells), LAK ćelija. LAK ćelije nastaju uglavnom od NK ćelija, ali manjim delom i od visokoselektivnih CTL sa visokim aviditetom za tumorske ćelije. Ovako aktivirane LAK ćelije se vraćaju obolelim osobama u infuziji sa IL-2. Ova terapija je zbog izostanka pomaka u lečenju bolesnika modifikovana 1986. godine. Na isti način su modifikovani limfociti poreklom iz samog tumorskog tkiva (engl. Tumor infiltrating limphocytes, TIL). Za razliku od LAK ćelija TIL ćelije su mahom T limfociti i to 25% sačinjavaju aktivirani specifični CD8+ T limfociti čiji TCR prepoznaju multiple tumorske ćelije. Citotoksični potencijal TIL ćelija povećan je transfekcijom gena za TNF-α i perforin. Ova vrsta terapije se slabo koristi usled složenosti produkcije i neznatne razlike u poređenju sa kliničkim odgovorom nakon terapije samo sa IL-2.

Danas se kao češći oblik adoptivne imunoterapije koriste ex vivo umnožene autologe tumor-specifične T ćelije. Da bi se značajno povećao broj specifičnih T ćelija kod bolesnika sa odmaklim stadijumom maligniteta koriste se in vitro umnožene specifične T ćelije. Da bi se produžilo preživljavanje ćelija u adoptivnoj T ćelijskoj terapiji transfektuju se geni za IL-2 i IL-15, a za pojačanu citotoksičnost transfektuju se geni za TNF-α i perforin, dok se za pospešivanje imunskih reakcija transfektuje gen za GM-CSF. Terapijska primena na ovaj način pripremljenih ćelija dovodi do lize tumorskih ćelija, a postignuto intra- i inter-molekularno širenje tumorskih antigenih determinanti dovodi do bolje prezentacije tumorskih antigena (engl. Tumor editing) što povećava stvaranje antitumorskih reakcija. Ograničenja ove terapije su problemi u in vitro umnožavanju specifičnih T ćelija.

 Aktivna imunoterapija

Nespecifična imunoterapija

Ovo je najstariji vid imunoterapije koji se zasniva na aktiviranju opštih imunskih reakcija primenom bakterijskih produkata koji na nespecifičan način podstiču mnogobrojne, uključujući i antitumorske, imunske reakcije kod bolesnika sa malignitetima. Začetnik ovog pristipa je W. Coley, a i danas se u nespecifičnoj imunoterapiji koriste pojedine bakterije ili njihovi produkti, kao što su BCG (Bacillus Calmette-Guerin), Bordatella pertussis, Corynebacterium parvum. BCG u superficijalnom karcinomu mokraćne bešike uspostavljanjem inflamacije i imunskih reakcija usporava progresiju tumora i odlaže potrebu za hirurškom intervencijom.

Citokini čine novu generaciju nespecifičnih imunostimulativnih agenasa:

·       Primenom interferona-α (IFN-α) imunoterapija je zvanično uvedena u kliničku praksu. IFN-α deluje antiproliferativno na tumorske ćelije, ali i imunomodulatorno na različite vidove imunskog odgovora. Primenjuje se bilo kao monoterapija u niskim, srednjim ili visokim dozama, u kombinaciji sa drugim citokinima (najčešće IL-2) ili u sklopu hemioterapije u više od 14 različitih tumora.

·    Sledeći najčešće korišćen citokin, IL-2, odobren je 1992. za terapiju metastatskog karcinoma bubrega, a1998. i za terapiju metastatskog melanoma. Koristi se za produkciju LAK i TIL ćelija, ali i samostalno, najčešće u kombinaciji sa IFN-α, a u poslednje vreme u mnogobrojnim tumorima u kombinaciji sa IL-12, pasivnom imunoterapijom mAb i hemioterapijom. U visokim dozama IL-2 ima izrazitu toksičnost u vidu hemodinamskih poremećaja i iz tih razloga se doze smanjuju do ultra niskih.

·         I pored toga što može da dovede do nekroze tumora, TNF-α se primenjuje u izolovanoj perfuziji ekstremiteta zahvaćenih sarkomima ili melanomom, jer pri sistemskoj terapiji ispoljava visoku toksičnost.

·      Primena IL-12, kao proinflamatornog citokina koji modulira i urođene i adaptivne imunske reakcije, ograničena je zbog izražene toksičnosti i za sada se najčešće primenjuje sa IL-2 koji potencira njegovo dejstvo i omogućava smanjenje doze.

·         Terapija GM-CSF-om dovodi do aktivacije dendritskih ćelija, dok u kombinaciji sa IL-2 i IFN-α dovodi do značajne aktivacije antitumorskih efektorskih ćelija.

Nova istraživanja treba da pokažu koji citokin u određenom tumoru daje najbolji efekat, kao i mogućnosti njihovog kombinovanja u cilju postizanja sinergističkog ili aditivnog efekta.

Specifična imunoterapija

Specifična aktivna imunoterapija se, za razliku od nespecifične imunoterapije,  zasniva na primeni vakcina koje stimulišu specifičan imunski odgovor usmeren protiv tumorskih antigena. Iako se pojam vakcinacije vezuje za profilaksu infektivnih bolesti on u onkologiji ima primenu kod bolesnika sa metastatskim tumorima ili kod bolesnika po ustavljanju remisije u cilju sprečavanja recidiva bolesti. Profilaktičke vakcine u onkologiji su malobrojne i upotrebljavaju se samo u grupama koje imaju visok rizik za dobijanje virusnih infekcija povezanih sa malignitetima. U njih se ubrajaju vakcina za humani papiloma virus u prevenciji karcinoma grlića materice, za hepatitis B kao zaštita od hepatocelularnog karcinoma, dok bi potencijalni značaj u prevenciji Burkitovog limfoma i nazofaringealnog karcinoma imala vakcina za Epstein-Barr virus. Terapijske tumorske vakcine su ćelijske, poreklom od autologog ili alogenog tumora iste patofiziologije. Tumorske ćelije se razmnožavaju in vitro i atenuiraju ozračivanjem, hlađenjem ili zagrevanjem i primenjuju u kombinaciji sa adjuvansima, BCG, bakterijskim toksinima, KLH ili atenuiranim virusima u cilju imunostimulativnog konteksta pogodnog za predstavljanje tumorskih antigena. Međutim, ove vakcine pokreću humoralni imunski odgovor koji je manje efikasan  u eliminaciji tumora od ćelijskog imunskog odgovora. Kako su tumori slabo imunogeni transfekcijom gena za imunopotencirajuće citokine (IL-2, IFN-α, TNF-α, GM-CSF), kostimulatorne molekule (CD80, CD86) ili adhezivne molekule u tumorske ćelije dobijaju se genetski modifikovane tumorske vakcine koje u tumorskoj mikrosredini aktiviraju APĆ koje fagocituju i prezentuju tumorske antigene.

Dendritske ćelije (DĆ) , kao profesionalne APĆ, imaju izuzetnu sposobnost da prezentuju antigene T limfocitima. Ove ćelije predstavljaju važnu kariku između urođenog i stečenog imuniteta. Prekursori DĆ iz kostne srži putem krvi dospevaju do tkiva na specifičnim anatomskim lokacijama. U perifernim tkivima su DĆ fenotipski i funkcionalno nezrele sa izraženim svojstvima internalizacije i proteolitičke obrade antigena. Nakon kontakta sa antigenima i produktima inflamacije DĆ se aktiviraju i migriraju u periferne limfoidne organe. Migracija DĆ je praćena sazrevanjem koje se ogleda u smanjenju kapaciteta obrade antigena i povećanju sposobnosti njihove prezentacije, povećanom ekspresijom kostimulatornih molekula i produkcijom citokina. Zrele DĆ u perifernim limfoidnim tkivima i organima stimulišu proliferaciju i diferencijaciju naivnih T limfocita u različite subpopulacije efektorskih T limfocita (Th1, Th2, Th17 i regulatornih Т limfocita).

Pokazano je da zrele DĆ koje pokreću Th1 i Th17 efikasno stimulišu anti-tumorski imunski odgovor, dok nezrele DĆ nisu efikasne APĆ i mogu delovati imunoinhibitorno. Anti-tumorski imunski odgovor kod obolelih od tumora je suprimiran i razvoj DĆ je usmeren u pravcu tolerogenih DĆ koje nemaju sposobnost aktivacije CD8+ T limfocita. U cilju rekonstitucije anti-tumorskog odgovora kod osoba sa malignitetom kao jedno od najznačajnijih savremenih oruđa se koriste in vitro pripremljene DĆ. Danas su kliničarima i istraživačima na raspolaganju različiti načini pripreme ovih ćelija. DĆ se mogu dobiti od CD34+ hematopoetskih prekursora ili CD14+ monocita periferne krvi. Monociti su najčešći izvor ovih ćelija od kojih se u kulturi u prisustvu GM-CSF i IL-4 tokom 5-7 dana dobijaju nezrele DĆ. Na ovaj način pripremljene DĆ se potom stimulišu agonistima receptora urođene imunosti i proinflamatornim citokinima radi sazrevanja i obrazovanja imunogenih DĆ. Iako je do sada u preko 100 kliničkih studija opisano korišćenje DĆ za terapiju različitih vrsta malignih tumora, za sada još nisu standardizovani protokoli za pripremu DĆ za kliničku upotrebu. Najviše nerešenih problema se odnosi na postupke za izolaciju monocita, pravilan odabir medijuma bez seruma za njihovu kultivaciju, koncentracije primenjienih agonista i citokina, na izbor in vitro testova za proveru fenotipskih i funkicionalnih svojstava DĆ. Sledeće značajno pitanje se odnosi na način primene DĆ vakcina a da se pri tome maksimalno podstakne imunogenost. Zbog toga se najčešće primenjuju metode subkutane aplikacije čime se imitira normalni fiziološki put migracije DĆ iz kože u regionalne limfne čvorove. Opisani su i drugi načini primene DĆ kao što je intravenska aplikacija koja omogućava akumulaciju DĆ u T-zavisnim regionima limfnih čvorova. Takođe se primenjuju i intralimfatički načini aplikacije DĆ, direktno ubrizgavanje DĆ u limfni čvor ili intratumorska aplikacija. Za sada nema dovoljno studija koje bi pokazale koji je od navedenih načina primene DĆ najpogodniji za terapiju, koji broj od ubrizganih DĆ migrira sa mesta aplikacije do ciljnog tkiva kao ni koliko često treba vršiti reimunizaciju. 

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

·         Proteinske DĆ vakcine

Tumorski antigeni se mogu različitim postupcima uneti u sistem za preradu i prezentovanje antigena DĆ. DĆ stimulisane na ovaj način se opisuju kao „pulsirane“ DĆ. Prvi rezultati istraživanja koji su ukazali da DĆ pulsirane tumorskim antigenima mogu da dovedu do razvoja antigen-specifičnih T limfocita i efikasnog anti-tumorskog delovanja objavljeni su 1996. godine.  U ovu kliničku studiju bili su uključeni ispitanici sa B ćelijskim limfomom niskog stepena aktivnosti rezistentni na hemoterapiju. Kao antigen za dobijanje vakcine korišćen je idiotipski protein izolovan iz limfoma ovih pacijenata a KLH je bio kontrolni antigen. Kod svih bolesnika je detektovan antigen-specifičan imunski odgovor, a u dva slučaja došlo je i do kompletne remisije. Kasnije je ista grupa autora sprovela dugotrajnu studiju na većem broju bolesnika ali zbog promena u protokolima i načinu aplikacije rezultati se ne mogu jednostavno interpretirati. U svakom slučaju, dobijeni rezultati su potvrdili da DĆ vakcine mogu kod bolesnika oboleli od limfoma niskog stepena aktivnosti da indukuju ćelijski i humoralni imunski odgovor i kliničku remisiju.

·         Peptidne DĆ vakcine

U jednoj od najranije sprovedenih studija u kojoj su obuhvaćeni oboleli od melanoma DĆ su stimulisane ili sa koktelom HLA specifičnih peptida iz melanoma asociranih antigena ili lizatom autolognih tumorskih ćelija i aplikovane bolesnicima u IV stadijumu bolesti. Antigen-specifičan imunski odgovor je bio postignut kod svih bolesnika uključenih u studiju, a antigen-specifični citotoksični T limfociti su detektovani kod 11 pacijenata. Zabeležene su 2 kompletne i 3 parcijalne remisije. Kasnije su usledile slične studije koje su takođe pokazale kliničko poboljšanje kao i dugotrajne remisije i regresiju metastaza. Peptidne DĆ testirane su i u terapiji karcinoma prostate, metastatskog karcinoma mokraćne bešike, dojke, karcinoma gastrointestinalnog trakta i tumora mozga,

·         DĆ vakcine sa lizatima tumorskih ćelija

Kako su tumor-specifični u većini tumora nepoznati ili slabo definisani došlo se na ideju da se koriste lizati autolognih tumorskih ćelija kao izvora antigena kojima bi se stimulisale DĆ. Jedna tako napravljena DĆ vakcina testirana je na 15 bolesnika u dečijem uzrastu koji su bili u fazi relapsa solidnih tumora uključujući neuroblastom i sarkom. Kao antigen za pripremu DĆ vakcina korišćene su sveže ćelije tumora podvrgnute ciklusima smrzavanja, odmrzavanja i zračenja. DĆ su pulsirane ili sa tako pripremljenim antigenima ili sa KLH i aplikovane intradermalno. Tri ciklusa vakcinacije je uspešno prošlo 10 bolesnika. Značajna indukcija antigen-specifičnih T limfocita je pokazana kod 3 od 6 bolesnika kod kojih je bilo moguće proceniti imunski odgovor. Kod jednog od njih je došlo do značajne regresije metastaza u plućima, a kod druga dva do stabilizacije bolesti. Na sličan način napravljena DĆ vakcina je primenjena i za kliničko ispitivanje obolelih od metastatskog karcinoma bubrega. Klinička poboljšanja i stabilizacija bolesnika su trajali od 6 meseci do 3 godine.  

·         Hibridne vakcine DĆ i tumorskih ćelija

Delotvornost hibridnih vakcina koje su pripremljene fuzijom DĆ i tumorskih ćelija je ispitivana na bolesnicima obolelih od uznapredovalog melanoma. Podaci u vezi sa indukcijom specifičnog T ćelijskog imunskog odgovora nisu poznati jer prethodno nije bila definisana struktura antigena.

Zaključak

Imunoterapija ima za cilj da integracijom znanja iz oblasti imunologije i biotehnologije moduliše imunski odgovor i naruši uspostavljenu toleranciju kod obolelih od malignih bolesti. Za uspeh ovog pristupa u lečenju karcinoma neophodna su dalja bazična istraživanja i pažljivo formulisane kliničke studije.

Ana Dragičević, dipl.molekularni biolog i fiziolog, phd student

 

Reference (Link)

 

» POVEZANI TEKSTOVI :

      Pa – Pa, BPA ?!?

      Fosfor: Kriza Koja Se Nazire !?!

      DDT – Početak I Kraj Hemijskog Trijumfa Nad Prirodom !?!

      Moguće Posledice Klimatskih Promena

      Neobični Rezultati Globalnog Zagrevanja

      Deset Načina Da Se Spreči Degradacija Planete

 

 

 

 

EkoSpark.com

 
 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |