EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» UN KONFERENCIJA O VODAMA, PITANJA SA KONFERENCIJE:

Koliko ima transgraničnih rečnih basena?

Ima 263 transgranična rečna basena. Preko 45 procenata kopnene površine sveta pokrivaju rečni baseni koje dele dve ili više zemalja. Preko 75 procenata svih zemalja sveta, 145 ukupno, unutar svojih teritorija imaju deo toka podeljenih rečnih basena. A 33 nacije imaju preko 95 procenata teritorije u okviru međunarodnih rečnih basena.

Dok je većina transgraničnih rečnih basena podeljena između samo dve zemlje, ima mnogo rečnih basena gde je broj zemalja znatno veći. 13 rečnih basena u svetu podeljeno je između 5 do 8 zemalja. Pet rečnih basena, Kongo, Niger, Nil, Rajna i Zambezi, podeljeni su između 9 do 11 zemalja. Reka koja protiče kroz najviše zemalja je Dunav čiji tok preseca čak 18 državnih teritorija.

Koliko ljudi živi u transgranični rečnim basenima?

Preko 40 procenata svetske populacije nastanjeno je unutar međunarodno podeljenih rečnih basena.

Koliko transgraničnih podzemnih akumulacija vode ima u svetu?

Do sada, 274 transgranične podzemne akumulacije su otkrivene i leže ispod 15 procenata površine kopna.

Koliko je sporazuma oko transgraničnih vodnih resursa do sada postignuto

Ujedinjene Nacije su identifikovale do sada 3,600 sporazuma oko međunarodnih vodenih resursa koji datiraju od 805. p.n.e do 1984. godine. Većina ovih sporazuma se odnose na neki od aspekata plovidbe. U prošlom veku, više od 200 sporazuma oko vode je ugovoreno i potpisano.

Kada je potpisan prvi sporazum?

Istorija međunarodnih sporazuma oko vode datira čak od 2500. godine p.n.e. kada su dva sumerska grada-države, Lagaš i Uma napravile sporazum koji je okončao sporenje oko reke Tigar.

Reka Dunav

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

ekospark@gmail.com

 

 

 

Da li su uobičajeni međunarodni konflikti oko vode?

Ukupan broj međunarodnih interakcija oko zajedničke vode više naginje ka saradnji. Bilo je ukupno 507 konfliktnih situacija što je znatno manje u odnosu na 1 228 sporazuma. Ovo pokazuje da se primena nasilja kod rešavanja ovih sporova strateški neracionalno, neefikasno i ekonomski neizdrživo rešenje za bilo koju zemlju. U 20. veku svega je sedam manjih sporova zabeleženo na međunarodnom nivou oko podeljenih vodnih resursa, dok je preko 300 sporazuma potpisano tokom istog vremenskog razdoblja.

Šta međunarodno pravo kaže o podeli transgraničnih vodnih resursa?

Konvencija o Zakonu o Neplovidbenim Primenama Međunarodnih Vodenih Tokova u Ujedinjenim Nacijama usvojena je 21. maja 1997. godine posle 27 godina razvoja. Globalna konvencija postavila je osnovna prava i obaveze između država u smislu upravljanja međunarodnim vodenim tokovima. Do maja 2007. godine svega 16 zemalja je ratifikovalo konvenciju za čiju punovažnost je potrebno 35. Primarna supstantivna pravila ovog međunarodnog pravnog akta moraju da olakšaju primenu međunarodnim vodenih tokova na ravnopravan i racionalna način bez ugrožavanja suseda.

Koji propisi se primenjuju na transgranične podzemne vode?

Konvencija o Zakonu o Neplovidbenim Primenama Međunarodnih Vodenih Tokova (1997) ovaj problem veoma oskudno obrađuje. 19 članova propisa o podzemnim vodama je usvojeno da popuni te rupe. Pripremio ih je tim hidrogeologa i pravnika u Međunarodnom Hidrološkom Programu organizacije UNESCO i Pravnoj Komisiji UN. Šesti komitet Generalne Skupštine usvojio je ove članove i usvojio Rezoluciju o Propisima o Transgraničnim Podzemnim akumulacijama vode 14. novembra 2008. Ovi članovi su priključeni Rezoluciji koja preporučuje da države usvoje bilateralne ili regionalne sporazume oko upravljanja podeljenim podzemnim vodnim resursima na osnovu principa objavljenih u članovima. Ovi principi obuhvataju saradnju zemalja na prevenciji i kontroli zagađenja zajedničkih podzemnih akumulacija vode.

» Dodatni LINKOVI :

      22. Mart Međunarodni Dan Vode – Hronologija

      Svetski Dan Vode - 22. Mart 2007. god.

      Svetski Dan Vode - 22. Mart 2008. god.

      Zajedničke Vode – Zajedničke Mogućnosti

      Dekada Čiste Vode

      Ekološki Projekti Za Čistu Vodu U Srbiji 2007-2008 (arhiva)

      Male Kazne Za `Trovače` Voda - (Iz Arhive)

      Najveća Nestašica Pitke Vode U Istoriji, Procenjuju UN

      Sanitacija

      Uštedite Vodu I Sebi I Drugima 2010

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |