EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Sastav Vazduha

Vazduh je smesa azota, kiseonika (CO2) i nekih inertnih gasova a takođe sadrži i vodenu paru čiji procentualni sadržaj u vazduhu varira. Vazduh takođe sadrži i neke štetne supstance u vidu prirodnih materija koje zagađuju vazduh (polutanata) kao što su prašina i vulkanski pepeo a postoje i polutanti koji su posledica ljudskih aktivnosti.

Prisustvo glavnih sastavnih elemenata atmosfere u prosečnom procentualnom iznosu i njihov srednji period prisustva (trajnost substance koja je rastvorena ili suspendovana u datoj sredini) prikazani su u sledećoj tabeli.

Element

Procentualni deo

atmosfere

Srednji period prisustva

Azot (N2)

78

10 na 6 godina

Kiseonik (O2)

21

10 godina

Argon (Ar)

0.9

-

Vodena para

varijabilno 0-3

8-10 dana

Ugljen-dioksid

0.035

50-200 godina

Metan (CH4)

0.00017

7-10 godina

Vodonik (H2)

0.00006

-

Nitro-oksid( N2O)

0.000033

130 godina

Ugljen-monoksid (CO)

4-20x10 na -6

5 meseci

Ozon (O3)

-  troposferski

-  stratosferski

 10 na -6 – 10 na -5

10 na -5 – 5x10 na -5

 sedmice-meseci

meseci

Amonijak (NH3)

10 na -8 – 10 na -6

3 dana

Sumpor-dioksid (SO2)

10 na -7 – 5x10 na -5

3 dana

Azotni oksidi (NOx)

10 na -8 – 5x10 na -5

3 dana

CFC (Freoni)

10 na -7

50-150 godina

Peroksiacetilnitrat (PAN)

10 na -7 – 5x10 na -6

-

Isparljiva organska

jedinjenja

10 na -5 – 10 na -4

-

Tabela 1. Sastav atmosfere i srednji period prisustva sastavnih elemenata

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

» Dodatni LINKOVI :

      Vazduh i Svetlost

      Zagađenje Vazduha U Zatvorenom Prostoru

      Ambijentalno Zagađenje Vazduha

      Atmosfera

      Acidifikacija

      Azotifikacija, Defolijacija Šuma

 

 

 

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |