EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» aTMOSFERA

Slojevi vazduha čine atmosferu koja pokriva površinu planete. Najniži nivo naziva se troposfera. Iako je taj sloj debeo svega 8-11 kilometara, on sadrži 95 procenata svih gasovitih elemenata. Upravo se u troposferi polutanti mešaju i reaguju sa gasovitim sastavnim elementima atmosfere.

Sledeći sloj zove se stratosfera i prostire se do 37 kilometara nadmorske visine. Dve trećine spoljnjeg dela ovog sloja sastoji se od ozona, koji je izuzetno važan zbog filtracije UV-zračenja koje dolazi od Sunca tako da ovaj sloj čini život na Zemlji mogućim. Neki od štetnih gasova iz troposfere dospevaju do stratosfere gde uništavaju ozon. Dva poslednja sloja su mezosfera i termosfera.

Biljke i životinje zavise od atmosferskih gasova. Biljkama je potreban ugljen-dioksid radi održavanja procesa fotosinteze (proces kojim biljke sa hlorofilom koriste Sunčevu energiju, tj. svetlost radi proizvodnje hrane) i kao rezultat oslobađaju kiseonik. Ljudi i životinje koriste kiseonik u procesu disanja i pri izdisanju oslobađaju ugljen-dioksid. Taj isti ugljen-dioksid opet koriste biljke i tako se ostvaruje idealan životni ciklus u biosferi.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

Na žalost, modernizacija našeg svakodnevnog života donela je intenziviranje industrijskih aktivnosti, sagorevanje fosilnih goriva, preradu otpada, intenzivnu poljoprivredu kao i mnoge druge vidove ekonomskih aktivnosti koje stvaraju sve više zagađenja u atmosferi i uništavaju kvalitet vazduha. Zagađen vazduh štetan je za ljude kao i biljke, životinje i njihova prirodna staništa a vodi i do globalnih klimatskih promena.

Dugo je vremena vladala zabluda da polutanti vazduha jednom kada dospeju u atmosferu razblažuju se do zanemarljivih koncentracija. Još uvek se ovakav stav može sporadično čuti ali već je značajna većina postala svesna rezultata merenja koja su dokazala da je ovo verovanje pogrešno. Velike koncentracije primarnih polutanata mogu se pojaviti unutar ili oko zona gde nastaju. Skoro sve veće čestice se lokalno talože, tako da su lokalni vremenski uslovi veoma važan faktor utvrđivanja kratkoročnih nivoa zagađenja vazduha, međutim lokalno zagađenje može imati regionalne i globalne implikacije.

Nprimer CFC (hlorofluorokarboni) (organska jedinjenja sačinjena od ugljenika, hlora i fluora, uglavnom u primeni u rashladim uređajima, bitan faktor uništavanja ozonskog sloja) se emituju na površini ali uništavaju zaštitni ozonski sloj koji se nalazi u stratosferi na 20-30 kilometara visine.

» Dodatni LINKOVI : 

      Ambijentalno Zagađenje Vazduha

      Sastav Vazduha

      Zagađenje Vazduha U Zatvorenom Prostoru

      Vazduh i Svetlost

      Acidifikacija

      Saobraćaj Kao Uzročnik Asidifikacije

 

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |