EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» UTICAJ ENERGETSKIH IZVORA NA ŽIVOTNU SREDINU

1 Nuklearna energija

Vazduh

 1. Kvarovi u nuklearnim elektranama dovode do emisija radionuklida;

 2. Tornjevi sistema za hlađenje imaju mikroklimatski uticaj.

Voda

 1. Rad nuklearnih elektrana uzrokuje povećanje temperature vode u basenima u koje se ispušta voda iz rashladnih sistema;

 2. Kvarovi dovode do ispuštanja radioaktivnog materijala koji kontaminira vodu;

 3. Rudnici uranijuma kontaminiraju podzemne vode;

 4. Voda kao krajnji element procesa rudničke eksploatacije urana sadrži toksične metale i radioaktivan otpad.  

Zemljište

 1. Zagađenje zemljišta se može desiti u postupku dekontaminacije i „gašenju“ nuklearki;

 2. Nakon kvara na nuklearnim elektranama, polutanti iz vazduha dovde do kontaminacije zemljišta;

 3.  Neodgovarajuće skladištenje nuklearnog otpada dovodi do zagađenja zemljišta.

Okolina / Pejzaž

 1. Nesreće u nuklearkama kontaminiraju vazduh, vodu i zemljište, i kao sekundarnu posledicu imaju negativan uticaj na genetski strukturu organizama i njihove reproduktivne sposobnosti.

 2. Tornjevi sistema za hlađenje i mreže kablova imaju loš uticaj na vizuelni doživljaj pejzaža.

 

2.  Energija Vode

Vazduh

 1. Plavljenjem zemljišta radi stvaranja hidro-akumulacija oslobađa se metan što doprinosi globalnom zagrevanju;

 2. Brane imaju mikroklimatski uticaj.

Voda

 1. Eksploatacije energije vode zahteva podizanje brana, što u slučaju njihovog pucanja dovodi do katastrofalnih poplava;

 2. Brane utiču na hidrološki ciklus preusmeravanjem rečnih tokova, na kvalitet vode i njenu pouzdanost.

Zemljište

 1. Izgradnja brana u hidroakumulacionim sistemima izaziva klizišta;

 2. Brane uzrokuju intenziviranje erozije i sedimentacije;

 3. Brane mogu da izazovu nepovratna plavljenja, što dovodi do gubitka šuma i plodnog zemljišta

Okolina / Pejzaž

 1. Mreže kablova imaju loš uticaj na vizuelni doživljaj pejzaža

 

3.  Obnovljivi Resursi

Vazduh

 1. Proizvodnja geotermalne energije dovodi do emisija vazduha;

 2. Sagorevanje biomase dovodi do stvaranja ugljenmonoksida,  isparljivih organskih jedinjenja i čestičnih materija.

Voda

 1. Proizvodnja geotermalne energije dobodi do ispuštanja vode;

 2. Konverzija biomase dovodi do zagađenja vode;

Zemljište

 1. Odlaganje neupotrebljivih fotoćelija i solarnih panela je potencijalno štetno po životnu sredinu;

 2. Plantaže biomase, polja vetrenjača i solarni parkovi izazivaju promenu okoline iskopavanjem.

Okolina / Pejzaž

 1. Proizvodnja energije primenom nekih obnovljivih resursa ugrožava prirodna staništa i živi svet;

 2. Polja vetrenjača i solarni parkovi imaju loš uticaj na vizuelni doživljaj pejzaža.  

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

 

» Dodatni LINKOVI :

      Energija - Magija Koja Pokreće Svet !

      Fosilna Goriva

      Nuklearna Energija

      Nuklearni Otpad

      Uticaj Energetskih Izvora Na Životnu Sredinu (II)

      Radijacija

      Obnovljivi Resursi

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |