EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» okviri direktive o vodama evropske unije

Direktivu 2000/60/EC o uspostavljanju okvira za delovanje Zajednice u oblasti politike voda, usvojili su Parlament i Savet Evropske Unije, 23. oktobra 2000. godine.

Okvirna Direktiva o vodama je stupila na snagu 22. decembra 2000. godine.

Osnovne postavke Okvirne Direktive o vodama i Ključni cilj nove evropske politike o vodama zadati okvirnom direktivom, su sledeći:

• Sveobuhvatna zaštita svih voda, tj. zaštita voda uzimajući u obzir prirodnu interakciju među njima uz primenu principa integralnog upravljanja vodnim resursima.

• Dobar status svih voda u roku od 15 godina po usvajanju Direktive

• Integralno upravljanje rečnim slivom, čak i preko administrativnih i međunarodnih granica

• "Kombinovani pristup", vezan za standarde graničnih vrednosti dozvoljenih ispuštanja od strane zagađivača

• Pravilno utvrđivanje cena

• Uključivanje javnosti.

» Okvirna Direktiva o vodama sadrži 26 zakonskih članova i 11 aneksa kojima se specificiraju i operacionalizuju njene odredbe.

» Strategija za implementaciju Okvirne Direktive o vodama

» Strategija za implementaciju Direktive promovisana je u posebnom dokumentu EU:

» Zajednička strategija za implementaciju Okvirne direktive o vodama (Common Strategy of the Implementation of the Water Framework Directive) iz maja 2001. godine.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

Dosadašnje aktivnosti u implementaciji potvrdile su opravdanost postavki ovog dokumenta koji se odnosi na izradu uputstava na nivou međunarodnih ekspertskih radnih grupa.

Ta uputstva su osnova za realizaciju aktivnosti u državama članicama EU, kao i državama koje su kandidati za ulazak u EU, a primenjuju se preko aktivnosti na međunarodnim slivovima i na zemlje koje nisu članice EU.

» Dodatni LINKOVI :

      Devijantne Pojave U Primeni Kjoto Protokola

      Da Li Srbija Ima Ekološki Znak ?

      Greenpeace Organizacija Koja Je Pozitivno Promenila Svet

      Preporučena Literatura

      Na Putu Održivog Razvoja

      Donosi li Visoka Tehnologija Nesreću

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |