EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» POSTUPCI PRERADE AMBALAŽNOG OTPADA

Iskorišćene plastične proizvode moguće je ponovo upotrebiti ili preraditi pomoću različitih postupaka, zavisno od postavljenog cilja, a sve zbog smanjenja mase za deponovanje.

Plastični otpad se može preraditi na više načina:

▪   topljenjem, pri čemu se ne menja ili vrlo malo menja makromolekulska struktura.

Preradom materijala (postupkom topljenja) se od istovrsnog i čistog plastičnog otpada mogu dobiti visokokvaliteni reciklati, koji mogu biti upotrebljeni kao zamena originalnim sirovinama, istog ili sličnog kvaliteta.

Takav otpad nastaje u proizvodnji plastičnih materijala i pri izradi ambalaže.

Problematičan je otpad iz domaćinstava koji je heterogen i u kome se nalaze mešani a u zavisnosti od sistema prikupljanja, različito zaprljani plastični materijali.

Troškovi prerade ovakvog otpada, za dobijanje visokovrednih proizvoda, po pravilu prevazilaze cenu novog materijala.

Zbog činjenice da plastični otpad najčešće nije sortiran (zbog zahtevnog i skupog postupka sortiranja i nedovoljno sprovedenog razdvajanja od strane potrošača), našlo se rešenje za preradu mešavine plastičnog otpada. Međutim, ovakvim načinom prerade dobiju se reciklati manjeg kvaliteta. Takvi reciklati na tržištu ne mogu da konkurišu novim materijalima.

Zato i proizvodni pogoni nisu baš spremni da prošire svoj proizvodni program i na bazi reciklata.

▪   hemijski, hidrolizom ili alkoholizom moguće je dobiti monomere ili se hidrogenovanjem iz

      početnog materijala mogu dobiti organske sirovine kao što su gasovi i ulja.

Dobre strane hemijske prerade su: mogućnost prerade mešanog i često zaprljanog plastičnog otpada, ušteda fosilnih goriva i obezbedenost tržišta za proizvode. Međutim, cena hemijske prerade još je visoka i ne pokriva troškove recikliranja.

▪   kontrolisanim spaljivanjem, pri čemu se dobija energija i kao produkti sagorevanja

      ugljen-dioksid (CO2) i voda (H2O).

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

Međutim, iako se količina smeća koje čovek dnevno `proizvodi` povećava, njegovo spaljivanje nije rešenje već deo problema :

Spalionica je, laički rečeno, jedna velika peć u kojoj sagoreva sav otpad, koji može brzo da se eliminiše i pretvori u toplotnu energiju. Međutim, grad bi koristio samo tri procenta te energije, dok bi ostatak otišao u vazduh, što bi opet dovelo do narusavanja zdravlja ljudi.

Deponovanje – Ako se uzme u obzir da su plastični materijali relativno novi materijali još uvek ima mnogo otvorenih pitanja u vezi njihovog deponovanja na duži period. Ispitivanja su pokazala da na proces raspadanja ima uticaj debljina plastičnog materijala. Dok su kod folija i tanjih delova nastupili procesi raspadanja, deblji delovi nisu pokazivali vidljive pojave razgradnje.

Takođe se ispitivanjima ustanovilo da mikroorganizmi nemaju nikakav uticaj na razgradnju pojedinih vrsta plastičnih materijala kao što su PP i PE, dok su kod drugih vrsta na primer kod polistirena ili poliuretana oni ubrzavali proces razgradnje.

Za sada se plastični materijali zajedno sa drugim otpadom deponuju na deponije za čvrsti komunalni otpad. Može se pretpostaviti da će zbog sve manjeg prostora u budućnosti naglo rasti troškovi deponovanja i da se današnja rešenja za zbrinjavanje otpada neće moći zadržati.

Treba naglasiti, da su plastični materijali na deponijama najmanji zagađivači vodotokova (jer se slabo rastvaraju u vodi) i ne zagađuju vazduh.

» Dodatni LINKOVI :

      Prikupljanje Plastičnog Otpada

      Simboli Za Označavanje Plastike

      Ekološki Status Ambalaže

      Zaključak O Pet Ambalaži

      Ekonomičnost... Korak Po Korak…

      Ponesi Torbu - Ne Koristi Plastičnu Kesu

 

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |