EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» SOLARNA ENERGIJA

Solarna energija predstavlja zračenje koje nastaje nuklearnom fisijom u jezgru našeg Sunca. Ovo zračenje skoro u potpunosti obezbeđuje svu svetlost i toplotu potrebnu Zemlji i životu na njoj.

 Solarna energija putuje do naše planete u pojedinačnim paketima energije nazvanim fotoni. Na strani Zemlje okrenutoj Suncu kvadratni kilometar spoljašnjeg sloja atmosfere primi 1400 megavata solarne energije svakog minuta, što je jednako proizvodnom kapacitetu velike elektrane. Istini za volju, svega polovina te energije stiže do površine planete. Atmosfera i oblaci apsorbuju ili rasipaju ostatak Sunčeve svetlosti. Količina svetlosti koja pada na određenu tačku na površini zavisi od doba dana, godine, oblačnosti i geografske širine na kojoj se ta tačka nalazi. Intenzitet solarne radijacije varira sa periodom dana, dostižuću vrhunac kada je Sunce u zenitu a minimum na zalasku. Ukupna snaga radijacije (1.4 kilovata po kvadratnom metru – zove se još i solarna konstanta) varira veoma malo, oko 0.2 procenta svakih 30 godina i to je srećna okolnost po nas jer bi svaka dramatičnija promena vrednosti solarne konstante promenila ili čak okončala život na Zemlji.

Solarna energija je poslednjih nekoliko decenija zaokupila pažnju nauke i javnosti, pogotovo njenog ekološki svesnog dela. Solarna energija je odmah upotrebljiv, čist i obnovljiv ekološki resurs što je velika prednost nad fosilnim gorivima, tako da se sve više radi na sistemima koji konvertuju solarnu u električnu energiju, kako onim kućnim, manjih razmera tako i velikim komercijalnim poljima solarnih panela koja daju veliki doprinos stabilnosti rada javnih elektromreža.

Primena solarne enerije može biti direktna i indirektna. Indirektna primena solarne energije javlja se kao korišćenje energije vetra koji nastaje delovanjem svetlosti Sunca na atmosferu i okeane, zatim kao dobijanje električne energije iz hidroelektrana konverzijom potencijalne energije vode koja nastaje transformacijom solarne energije (čijim delovanjem na površinu planete i nastaje tzv. ciklus prirodnog kruženja vode), kao i putem razmene termalne energije plićih i dubljih slojeva vode u okeanima koji apsorbuju energiju Sunca.

Direktna primena solarne energije je proces dobijanja električne energije konverzijom solarne energije koja se sakuplja u veštačkim kolektorima. Postoje dva glavna tipa ovih veštačkih kolektora kojima se direktno sakuplja i primenjuje energija Sunca a to su solarni paneli i koncentratori. Za oba je karakteristična potreba za velikim površinama izloženim Suncu pošto svega polovina solarne energije stiže do tla. Čak i u područjima koja primaju velike količine svetlosti Sunca, površina solarnog kolektora velika kao osnova garaže za dva automobila neophodna je za sakupljanje energije svakodnevno potrebne jednoj osobi tokom dana. Ono što razlikuje ova dva tipa solarnih kolekora je način izrade i postavljanja:

» Solarni paneli

Solarni paneli su po pravilu ravne, tanke kutijaste konstrukcije sa providnim prekrivačem, postavljaju se na vrhove krovova tako da budu okrenuti Suncu. Sunce zagreva tamni metalni panel unutar kutije (apsorbcioni panel); ovaj panel vrši zagrevanje fluida (vazduh ili voda) koji se kreće kroz cevi unutar kolektora. Količina energije prenete na noseći fluid, podeljena sa ukupnom solarnom energijom koja dolazi do kolektora i naziva se efikasnost kolektora. Solarni paneli imaju sposobnost zagrevanja nosećeg fluida do temperature od 82°C (180°F). Stepen iskorišćenja solarnih panela varira između 40 i 80 procenata, u zavisnosti od tipa kolektora.

Solarni paneli postavljeni na krovu kuće – dovoljno energije za sve potrebe

Ovakvi kolektori koriste se za zagrevanje prostorija i vode. Pošto se radi o manjim uređajima namenjenim domaćinstvima obično su fiksirani na krovovima. Na Severnoj Hemisferi solarni paneli se orijentišu ka geografskom jugu (± 20°); na Južnoj Hemisferi postavljaju se tako da budu okrenuti severu. Kod primene na aplikacijama koje se koriste konstantno tokom godine, kao što je sistem za zagrevanje vode, solarnim panelima se može podešavati nagib u odnosu na horizontalnu ravan i to pod uglom jednakim geografskoj širini ± 15°.

Solarno grejanje

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

Pored solarnih panela, standardni sistemi za zagrevanje vode i prostorija sadrže i cirkularnu pumpu sa automatskim kontrolorima aktivacije, temperaturne senzore i rezervoar fluida, koji može biti ne samo vazduh nego i tečnost (čista voda ili voda pomešana sa antifrizom).

Ova “solarna kuća” u SAD ima instaliran solarni panel koji zagreva vodu ispumpanu vetrenjačom

»Dalje»

» Dodatni LINKOVI :

      Koncentratori

      Ušteda Energije – Svuda U Vašem Domu     

      Primer Daljinskog Grejanja U Gradovima

      Mere Za Unapređenje Energetske Efikasnosti Do 2012. god.

      Solarni Paneli Napajaju Velike Aerodrome ?

      Ekološki Aspekti Energetski Efikasnijih Kuća

 

 

 

 

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |